Việt Ta Chúc – Đàm Lan

https://i0.wp.com/thuthuathay.org/wp-content/uploads/2014/12/vector-con-de-2015-6.jpg

Việt ta ra ngõ chúc nhau
Buôn may bán đắt làm câu mở đầu
Chúc sang với cả chúc giàu
Thông quan hoạn lộ qua cầu bình an Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents