Tin Vui: Việt Nam Hoàn Thiện Quy Trình Sản Xuất Vắc Xin Covid-19, Chuẩn Bị Tiêm Thử Trên Người

Các nhà khoa học trong nước đang hoàn thiện quy trình công nghệ, đảm bảo vắc xin ổn định về chất lượng. ẢNH: NGỌC THẮNG

Sau giai đoạn thử nghiệm thành công cho thấy vắc xin Covid-19 ‘‘made in Vietnam’’ sinh miễn dịch tốt, các đơn vị nghiên cứu phát triển vắc xin Covid-19 trong nước đang tối ưu quy trình, chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm trên người và quy mô sản xuất lớn. Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents