Thước Đo Người Tu – Thích Trí Siêu

                     THƯỚC ĐO NGƯỜI TU

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?


Tiếp tục đọc

Tu Sỹ Hạnh – Thích Tánh Tuệ

tusyhanh

Khước từ mà vẫn yêu thương
Yêu thương mà dặn lòng luôn khước từ.
Khước từ, vẫn cứ tâm Từ
Yêu thương đời, vẫn vô tư với đời

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents