Lá Thư Thầy số 30- HT. Viên Minh

https://i0.wp.com/huyenkhongsonthuong.net/wp-content/uploads/2016/05/lathuthay30.png

Ngày …….. tháng …….. năm …….. Tiếp tục đọc

Cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm – HT Thích Trí Tịnh

“Những lời dạy của Sư Ông trong bài này  chẳng những tuyệt vời cho cộng đồng tu sĩ mà còn trên cả tuyệt vời cho tất cả chúng sinh”

Đọc xong bài này thấy tâm hồn thanh thản, Anh Lam Trung và chị Túy Phượng không hẹn mà cùng  gửi đến Ban Mai Hồng để chia sẻ với chúng ta:

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents