Về Mại dâm – Ngô Khôn Trí

Đọc tin tức trong nước thấy vấn đề mại dâm đang được nói đến rất nhiếu.
Xin có vài dòng  trao đổi với đọc giả Ban Mai Hồng về vấn đề này:
Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents