Nhớ Mẹ ! ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )

Commercial Photography

Tháng bảy lại về da diết buồn nhớ Mẹ …

Cuộc đời con giờ in rập như khuôn 

Cô đơn trống vắng nhiều lúc lệ tuôn 

Thì ra – dù quê nhà hay phương xa lạ ! 

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents