Cô Bé Bán Diêm

Đoàn du lịch dừng chân trước một ngôi chùa cổ. Ông khách Bắc Âu và đám con nít hí hố với nhau bằng ngôn ngữ “thể thao” vì để hiểu nhau hai bên phải huy động bằng cách ra dấu cả tay chân và có lúc phải sử dụng đến điệu bộ của toàn thân…Và thật lạ họ hiểu nhau và nơi nào đoàn khách đi qua các em nhỏ đều bán được rất nhiều quà lưu niệm…

Tiếp tục đọc

Advertisement

Tu Là Bỏ Cái Giả – Nhận Ra Cái Thật – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội bồ đề, thời gian đầu Ngài chần chờ không muốn truyền bá giáo pháp. Đến khi chư Thiên xuống đảnh lễ, cầu xin Ngài nên vì chúng sanh mà lập bày phương tiện giáo hóa. Lúc trước đọc sử tới đoạn này tôi hơi ngạc nhiên. Vì Đức Phật phát thệ nguyện lớn, thị hiện nơi đời để độ chúng sanh, sao bây giờ thành Phật rồi, Ngài không chịu đi truyền bá Chánh pháp, đợi năn nỉ mới chịu thuyết pháp.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents