• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

Quét Lá – Chiếc Gương & Cửa Sổ

Quét Lá

Thưa thầy, con thấy vị sư A đó, tu hành chẳng ra làm sao cả, suốt ngày cứ đi lăng nhăng với mấy nữ Phật tử.
– …
– Thưa thầy, vị sư A đó, không có hiềm khích gì với con, con nói với thầy chỉ vì lòng tốt thôi, con muốn thầy giúp vị sư A đó sống đúng phẩm chất người tu hành. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: