Chuyến Đò Ngang Sinh Mệnh (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Bên trong lồng ngực - Báo Khánh Hòa điện tử

 

Tháng bảy đến, mưa đêm buồn xa vắng 

Lòng vương mang tang mẹ đã tròn ba  (3) 

Phong tỏa, cô quạnh … chỉ ta lại với ta 

Dùng kinh kệ thành tâm nguyện hồi hướng ! 

Vẫn biết  nghiệp lực mỗi người tự hưởng  Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents