Câu chuyện ở quán ăn và những điều đáng suy gẫm

Ngoài trời đang mưa…Giá mà anh chồng đút cho con vài miếng. Có thể anh ta chẳng nề hà gì. Chỉ là anh ta không nghĩ mình cần làm thế.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents