• Bài viết mới

 • Thư viện

 • Chuyên mục

 • Tag

 • Có 911 người theo dõi

 • Bài viết mới

 • Blog – theo dõi

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Có 911 người theo dõi

Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên ( Huỳnh Huệ )

Hôm nay thứ năm, ngày 24-11-2011, tại Mỹ vào ngày này là Lễ Tạ Ơn năm 2011. Các bạn và các em đã đọc về Lịch Sử Ngày Lễ Tạ Ơn do anh Bùi Phương chuyển đến. Ngày lễ Tạ ơn là một lễ trọng thể theo văn hóa Mỹ,  Phương Tây và  cả một số nước Châu Á (8 nước  gồm Argentina, Brazil, Canada, Nhật, Đại Hàn, Liberia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ)

Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, xin chúc các anh chị em tác giả và bạn đọc Ban Mai Hồng một mùa Lễ Tạ Ơn nhiều ân phúc. 

Sau đây là câu chuyện về Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên tại Mỹ , một video clip với hình ảnh minh họa và giọng thuyết minh rất hay, là nguồn luyện nghe Tiếng Anh cho tất cả những người học Tiếng Anh.

Ngoài ra BMH cũng giới thiệu thêm một số file  trong sê ri gồm  nhiều  clip về câu chuyện Lễ Tạ Ơn  Thanksgiving với William Bradford.

1. The First Thanksgiving Story

2/ Bài hát Lễ Tạ Ơn cho trẻ em

3/  William Bradford – Thanksgiving I

4/ William Bradford – Thanksgiving II

5/ William Bradford Thanksgiving III

6/ William Bradford Thanksgiving IV

.

Huỳnh Huệ

4 bình luận

 1. THE STORY OF THE FIRST THANKSGIVING
  Around four hundred years ago, many people in England were unhappy because their King would not let them pray to their God as they like. The King said they must use the same prayers as he did and if they refused, they would be prosecuted into prison or even killed. These English man left their home and went far off to the country called Holland. In Holland they were happy but they were very poor and when children began to grow, they became less Godlike and did not want to pray any more. After much talking and thinking, these English people decided to embark on the two vessels to the new world-America.
  They set out on a small ship called May Flower to take them across the sea. There were about 100 people on board to take the ship. It was crowded, cold and uncomfortable.
  The sea was rough. They were 2 months sailing over the Atlantic Ocean. At last, the MayFlower came inside a land. The month was november and it was cold. There was nothing to be seen but snow, rocks and hard bare ground. They were tired and cold from their long journey and hungry, too. No one had enough food to eat, many of them became sick and by spring time, almost half of people died.
  In spring, the shun shone brightly, the snow melted and the leaves and flowers began to emerge. Some friendly Indian had visited the Pilgrams in the winter.One of the kinds of the Indians was named Swanto. He stayed with the Pilgrim and taught them how to plant their corn, peas, wheat and barley. The summer came and the days were long and bright. The Pilgrim children were very happy in the new home . When it was autumn, the fathers gathered the barley and wheat and corn that they had planted, and found that it had grown so well that they would have quite enough for the long winter that was coming. “ Let us thank God for it all” they said. Then they decided to have a great thanksgiving party and invited the friendly Indians. They prepared well ducks and geese and great wild turkeys. There was deer meat, bread and cakes. They had fish and clams from the sea nearby. The friendly Indians all came with their chief. They were dressed in deerskins, and some of them had the furry coat of a wild cat hanging on their arms. Their long black hair fell loose on their shoulders, and was trimmed with feathers or fox-tails.Before they ate, the Pilgrims and the Indians thanked God together for all his goodness. And so this story …………..of the first Thanksgiving celebrated in……….. nearly four hundred years ago. As yo sat down with your friends and family, remember this original tale and give thanks for all of God’s abundant things.

 2. THE STORY CỦA Lễ Tạ Ơn đầu tiên
  Khoảng 400 năm trước đây, nhiều người ở Anh không hài lòng vì vua của họ sẽ không để cho họ cầu nguyện với Thiên Chúa của họ như họ thích. King cho biết họ phải sử dụng những lời cầu nguyện tương tự như ông đã làm và nếu họ từ chối, họ sẽ bị truy tố vào tù hoặc thậm chí bị giết. Những người đàn ông Anh rời khỏi nhà của họ và đã đi xa để đất nước được gọi là Hà Lan. Tại Hà Lan, họ đã được hạnh phúc nhưng họ rất nghèo và khi trẻ em bắt đầu phát triển, họ đã trở thành Godlike ít và không muốn để cầu nguyện nữa. Sau khi nói chuyện nhiều và suy nghĩ, những người này tiếng Anh đã quyết định bắt tay vào hai tàu mới của thế giới-Mỹ.
  Họ đặt ra trên một con tàu nhỏ được gọi là tháng hoa để đưa họ trên biển. Có khoảng 100 người trên khoang tàu. Nó đã được đông đúc, lạnh và không thoải mái.
  Biển là thô. 2 tháng chèo thuyền qua Đại Tây Dương. Cuối cùng, Mayflower đến bên trong một vùng đất. Tháng tháng mười một và nó đã được lạnh. Có không có gì để được nhìn thấy tuyết, đá và mặt đất trần cứng. Họ mệt mỏi và lạnh từ cuộc hành trình dài của họ và đói quá. Không ai có đủ lương thực để ăn, nhiều người trong số họ đã trở thành bệnh và theo thời gian mùa xuân, gần như một nửa số người chết.
  Vào mùa xuân, xa lánh chiếu sáng, tuyết tan chảy và các lá và hoa đã bắt đầu xuất hiện. Một số thân thiện với Ấn Độ đã truy cập Pilgrams trong winter.One của các loại của người da đỏ được đặt tên là Swanto. Ông ở lại với Pilgrim và dạy họ làm thế nào để trồng ngô, đậu, lúa mì và lúa mạch. Mùa hè đã đến và những ngày dài và tươi sáng. Pilgrim trẻ em đã rất hạnh phúc trong ngôi nhà mới. Khi đó là mùa thu, các ông bố tập trung lúa mạch và lúa mì và ngô mà họ đã trồng, và thấy rằng nó đã phát triển rất tốt rằng họ sẽ có khá đủ cho mùa đông đang đến. “Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả”, họ nói. Sau đó, họ quyết định có một bữa tiệc tạ ơn tuyệt vời và mời người Ấn Độ thân thiện. Họ chuẩn bị tốt vịt, ngỗng và gà tây hoang dã tuyệt vời. Có bánh mì thịt hươu, và bánh ngọt. Họ có cá và trai từ biển gần đó. Người Ấn Độ thân thiện với tất cả đi kèm với giám đốc của họ. Họ mặc quần áo trong deerskins, và một số người trong số họ đã có bộ lông của một con mèo hoang dã treo trên cánh tay của họ. Mái tóc đen dài của họ đã bị lỏng trên vai của họ, và được tỉa lông vũ hoặc fox-tails.Before họ ăn, các người hành hương và người da đỏ cảm ơn Thiên Chúa cùng nhau cho tất cả lòng tốt của mình. Và như vậy câu chuyện này … … … … .. của Lễ Tạ Ơn đầu tiên tổ chức tại … … … .. gần 400 năm trước đây. Khi yo ngồi xuống với bạn bè và gia đình của bạn, hãy nhớ câu chuyện ban đầu và Tạ ơn cho tất cả những điều phong phú của Thiên Chúa.

 3. Em cám ơn các anh chị lớp 10 chuyên Anh Nguyễn Du đã giúp cho chúng em phần nghe hiểu vì đã post bài Tiếng Anh
  Đây là bài dịch của em.Nếu có gì sai sót cô sửa cho em nhé. Em xin cám ơn Cô:

  Khoảng 400 năm trước đây,nhiều người ở Anh không vui vì vua của họ không để họ cầu nguyện Chúa theo họ muốn.Vua của họ nói họ phải sử dụng những lời cầu nguyện tương tự như ông đã làm và nếu họ từ chối,họ sẽ bị xử tội trong tù hoặc thậm chí họ có thể bị giết.Những người Anh đã rời khỏi nhà của họ và đi xa tới một nước có tên là Hà Lan.Tại Hà Lan họ rất hạnh phúc nhưng họ rất nghèo và khi những đứa trẻ lớn lên họ bớt yêu Chúa hơn và không muốn cầu nguyện.Sau khi nói chuyện và suy nghĩ nhiều,những người Anh đã quyết định lên tàu để hành hương đến tân thế giới,Mĩ.Họ đặt ra còn tàu nhỏ và gọi là Mayflower để vượt qua biển.Có khoảng 100 người trên trên khoang tàu để chở họ trong chuyến đi.Nó lạnh và không thoải mái.Biển rất thô.Sau 2 tháng chèo thuyền qua Đại Tây Dương cuối cùng Mayflower đến bên một vùng đất.Tháng đó là tháng 12 và nó rất lạnh.Chẳng có gì để nhìn nhưng tuyết,đá và mặt đất rất cứng.Họ mệt mỏi và lạnh từ cuộc hành trình và họ rất đói.Không ai có đủ lương thực để ăn và một trong số họ đã bệnh bởi thời gian của mùa xuân,gần như một nửa người chết.Vào mùa xuân xa lánh chiếu sáng,tuyết tan chảy và hoa lá bắt đầu xuất hiện.Một số người Ấn Độ thân thiện thăm Pilgram vào mùa đông.Một trong những vị vua của Ấn Độ có tên là Swanto.Ông ấy ở lại và nói cho họ biết làm sao để trồng ngô,đậu,lúa và lúa mạch.Mùa hè đến và ngày dài và tươi sáng.Trẻ em ở Pilgram rất hạnh phúc trong nhà mới.Khi đến mùa thu các ông bố tập trung lúa mạch,lúa mì và ngô họ đã trồng và thấy nó phát triển rất tốt rằng họ sẽ đủ cho mùa đông đến.Chúng ta hãy cảm tạ Chúa cho tất cả.Sau đó,họ quyết định làm một bữa tiệc tạ ơn tuyệt vời và mời những người Ấn Độ thân thiện.Họ chuẩn bị vịt ngon,ngỗng và những con gà tây hoang dã.Có thịt hươu,bánh mì và bánh kem.Họ có cá và trai từ biển gần đó.Những người Ấn Độ thân thiện đều đến với người lãnh đạo.Họ mặc da hươu và một trong số họ có một bộ lông của một con mèo hoang dã treo trên cánh tay của họ.Mái tóc đen dài bị lỏng trên vai và được tỉa lông vũ hoặc đuôi cáo.Trước khi ăn,các người hành hương và người Ấn Độ cảm ơn Chúa cùng nhau cho tất cả lòng tốt của mình.Và như vậy câu chuyện này về lễ tạ ơn đầu tiên được tổ chức tại…..gần 400 năm trước đây.Và khi bạn ngồi xuống với bạn bè và gia đình,hãy nhớ câu chuyện ban đầu và gửi lời cảm ơn đến những điều phong phú của Chúa.

  Đào Phương Nam
  Lớp 6 THCS Phan Chu Trinh

 4. Em cảm ơn các chị đã post phần nghe giúp cho em hiểu.Sau đây là bài dịch của em.
  Nếu có gì sai sót xin cô hãy sửa giúp em.

  Câu chuyện về Lễ tạ ơn đầu tiên
  Khoảng chừng bốn – trăm năm trước đây, nhiều người dân ở Anh không vui vì vua của họ sẽ không để cho họ cầu nguyện với Chúa như họ như họ thích. Đức vua đã nói họ phải sử dụng lời cầu nguyện như ông ấy đã làm và nếu họ từ chối, họ sẽ bị vào tù hoặc thậm chí bị giết. Người Anh đã rời khỏi nhà của họ và đi xa đến một quốc gia gọi Hà lan. Ở Hà lan họ vui nhưng họ đang rất nghèo và khi trẻ em bắt đầu phát triển, họ ít Như thần và không muốn cầu nguyện nữa. Sau những lời nói và suy nghĩ, người Anh này quyết định bắt đầu cuộc hành hương đến đến thế giới mới – Hoa Kỳ.
  Họ đi trên một con tàu nhỏ gọi May Flower để băng qua biển. Có khoảng 100 người trên mạn thuyền để lấy tàu. Người đông nghịt, lạnh và không thoải mái.
  Biển đang động. Họ có 2 tháng để vượt qua Đại Tây Dương. Cuối cùng, May Flower tới đất liền. Tháng đó là tháng 11 và rất lạnh. Chẳng có gì ngoài tuyết, đá và. Họ mệt mỏi và lạnh từ của họ chuyến đi dài và đói nữa. Không ai có thức ăn đủ để ăn, nhiều người trong số đó bị bệnh và gần phân nửa số người của họ đã chết.
  Vào mùa xuân, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, tuyết tan chảy, lá và hoa bắt đầu nở. Một số người Ấn Độ thân thiện đã tới thăm những người hành hương vào mùa đông. Một trong những loại người Ấn Độ tên là Swanto. Anh ấy ở lại với người hành hương và dạy cho họ biết cách trồng bắp, đậu, lúa mì và lúa mạch. Hè đến ngày dài ra và sang sủa.Trẻ em người hành hương rất vui trong nhà mới. Khi mùa thu tới , người cha tập hợp lúa mạch , lúa mì , bắp họ đã trồng, họ nhận thấy rằng nó đã phát triển tốt , đủ cho mùa đông dài đang đến. ” Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì điều đó tất cả ” họ đã nói. Sau đó họ quyết định có Lễ tạ ơn và mời người Ấn Độ thân thiện. Họ chuẩn bị vịt ,ngỗng và gà tây lớn. Có thịt nai, bánh mì và bánh ngọt. Họ có con trai và cá từ vùng biển gần đó. Người Ấn Độ thân thiện đi cùng tù trưởng. Họ mặc da hươu, nai, và vài người trong số họ có áo choàng lông của mèo rừng treo trên cánh tay của họ. Mái tóc dài đen của họ xòa trên vai của họ, và đã được đính lông vũ hoặc lông cáo – đuôi.Trước khi họ ăn, người hành hương và người Ấn Độ cảm ơn Chúa cùng với mọi điều tốt lành của ông ấy. Và câu chuyện này kể về Lễ tạ ơn đầu tiên cách đây gần bốn – trăm năm. Khi ngồi với bạn bè và gia đình của bạn, nhớ câu chuyện này và cám ơn về những thứ của chúa
  Nguyễn Tâm Tuấn
  Lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: